រឿងនិទាននៃអាវ

និមិត្ត​សញ្ញា​មិន​និយាយ​របស់​អាវ​ស​និយាយ​បរិមាណ
និមិត្ត​សញ្ញា​មិន​និយាយ​របស់​អាវ​ស​និយាយ​បរិមាណ
និមិត្ត​សញ្ញា​មិន​និយាយ​របស់​អាវ​ស​និយាយ​បរិមាណ
យើងបានរឹតបន្តឹងខ្សែពណ៌សនៃពេលវេលាពីខោទ្រនាប់អេហ្ស៊ីបបុរាណរហូតដល់ Louise Brooks នៅក្នុងប្លុកចុងក្រោយ។ ឥឡូវនេះយើងធ្វើតាមនិមិត្តសញ្ញា ...
អាន​បន្ថែម