រចនាប័ទ្មល្អិតល្អន់

រចនាប័ទ្មល្អិតល្អន់

ឆ្ងាញ់មិនបាច់ទាមទារ ប៉ុន្តែក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នា អាវយឺតដ៏ឧឡារិករបស់យើងមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់បាន និងងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពាក់បានត្រឹមត្រូវ និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវទៀតផង - វាជាភាពអស្ចារ្យមិនថាក្នុងឱកាសណាក៏ដោយ។

56 ផលិតផល
    56 ផលិតផល